• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

רבדים

סל המענים של התכנית מותאם לצרכיו של כל בית ספר תוך מעורבות גבוהה של הצוות כולו. 

 

מטרתנו היא להביא לשיפור בר-מדידה בניהול בתי הספר, במיומנות המקצועית של צוות המורים, בהישגים הלימודיים של התלמידים ובטיפוח יכולותיהם, בסביבה הפיסית ובאקלים החברתי, וכן בקשר של בית הספר לקהילה. 

לאחר כעשור של יישום התערבויות כאלה במתכונות שונות, איגדנו את כולן במסגרת משותפת תוך פיתוח תפיסת עבודה תיאורטית ומעשית כאחד. המיזם החל בשנת תשע"א וכולל כיום למעלה מ-70 בתי ספר ובהם כ-20,000 תלמידים.

 

מיזם רבדים מטפל בבתי ספר בפריפריה שהם בעלי קשיי תפקוד המתבטאים בהישגים לימודיים נמוכים של התלמידים. ומעניק להם מגוון של מענים פדגוגיים ושירותים המתחברים למשאבי משרד החינוך ומשלימים אותם.

היוזמה להקמת “רבדים” - מערך תמיכה לבתי ספר יסודיים בפריפריה, נולדה מתוך הנסיון שצברנו בהתערבויות רב-מערכתיות בבתי ספר המכוונות לתת מענה מקיף לכלל התלמידים – מעטפת של תמיכה לימודית, חברתית ורגשית שתאפשר לכל ילד לממש את יכולתו. זאת תוך שיתוף פעולה ותיאום עם מערכת החינוך הציבורית.

שותפים:

הפדרציה היהודית של שיקגו

קרן גלנקור

גזית גלוב ישראל

Action Plus (קרן בנמי)

קרן Seed the Dream

קבוצת יוסטון

רשויות מקומיות

משרד החינוך

עמותה מפעילה:

עמותת תפנית בחינוך