• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מיל"ת

התכנית מקיפה כ-40,000 ילדים ב-1,200 בתי ספר וגני ילדים. עמותת תפנית בחינוך, עמותה בת של רש"י, מפעילה אותה מראשיתה מתוקף מכרז ממשלתי, תוך ירידה רצופה במימון הקרן בדרך להעברת מלוא האחריות למשרד החינוך ולרשויות המקומיות.

תכנית מיל"ת החלה בשנת 2006 כהמשך של תכנית “פנימיות יום” אותה יזמה קרן רש”י 12 שנה מוקדם יותר, ואשר פותחה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך.

 

מיל"ת עצמה שימשה כמודל לתכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה), בה פתח משרד החינוך בעקבות המחאה החברתית של 2011 והמלצת ועדת טרכטנברג להעניק יום חינוך ארוך לכל הילדים בגילאי 3-9.

מיל”ת (מסגרות יום לימודיות תוספתיות) היא תכנית כלל-ארצית לקידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי, בדגש על יישובי הפריפריה ועל אוכלוסיות הזקוקות לתמיכה נוספת כגון ילדי עולים ומפוני גוש קטיף. התכנית מאריכה את יום הלימודים ומעניקה תגבור לימודי, העשרה וטיפול פרטני לתלמידים בעלי קשיים מיוחדים, יחד עם ארוחת צהרים חמה.

שותפים:

משרד החינוך

רשויות מקומיות

עמותה מפעילה:

עמותת תפנית בחינוך