• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

עמותת יכולות

העמותה מיישמת גישה כוללנית ומואצת לצמצום פערים תוך שיתוף פעולה עם מערכת החינוך הציבורית ותחת חסותו האקדמית של ביה”ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב. היא מפעילה תכניות שבהן מובילים מורי בתי הספר תלמידים בעלי הישגים נמוכים להצלחות לימודיות מרשימות, ובכך מקדמת צמצום פערים, שוויון הזדמנויות, מוביליות חברתית ונגישות להשכלה גבוהה.

עמותת יכולות פועלת בבתי ספר בשיתוף עם משרד החינוך במטרה להעלות את שיעורי הזכאות לתעודת בגרות ולמנוע נשירה, במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. מתוך אמונה וידיעה שכל אחד יכול להצליח בבית הספר, היא משיבה את התקווה והמוטיבציה לתלמידים אשר צברו פערים לימודיים ורצף כישלונות לאורך שנים.