• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

רשת דרכא

מודל הפעילות של הרשת מכוון לייצור שוויון הזדמנויות אמיתי בין תלמידי הפריפריה לבין חבריהם ברשויות חזקות באמצעות מתן השכלה איכותית, חדשנות חינוכית, וסביבות למידה המעודדות מצוינות לימודית. גם ההנהגה החינוכית בבית הספר נהנית מליווי צמוד של הצוות הניהולי של דרכא. בשנים האחרונות נמצאת דרכא בראש הדירוג של רשתות התיכונים בישראל שמפרסם משרד החינוך.
 

בנוסף להיבטים הפדגוגיים, רשת דרכא משקיעה בטיפוח אקלים בית ספרי מיטבי ובחינוך לערכים של מעורבות חברתית, מנהיגות ואחריות קהילתית לצד חיזוק הזיקה למדינה, לאזרחות טובה ולערכי הדמוקרטיה.

דרכא היא רשת בתי ספר על-יסודיים שהקימה קרן רש”י בשיתוף עם כי”ח, אליהם הצטרפו בהמשך כשותפים אסטרטגיים קרן YRF, קרן עזריאלי וקרן אדליס. הרשת מבקשת לגשר על הפערים ואי-השוויון במערכת החינוך בישראל בשתי דרכים עיקריות: השפעה איכותית, על ידי קידום מקצועי של המנהלים והמורים; והשפעה כמותית, באמצעות מתן משאבים נוספים למען הרחבת ההזדמנויות להן זוכים התלמידים.

 

רשת דרכא החלה לפעול בשנת 2011 ומונה כעת 40 בתי ספר ומרכזי למידה ובהם כ-30,000 תלמידים מקהילות שונות בחברה הישראלית. 

הפערים החברתיים-כלכליים בישראל משתקפים בין השאר במשאבים המוקצים לחינוך, וכתוצאה מכך בהישגים נמוכים של תלמידים בפריפריה לעומת חבריהם בישובים מבוססים במרכז הארץ. רבות מן הרשויות המקומיות, המתקשות לא פעם בהפעלת בתי הספר התיכוניים שבתחומן, בוחרות למסור את ניהולם לאחת מרשתות החינוך.

שותפים:

אליאנס - כי"ח

הקרן להתחדשות בחינוך - YRF

קרן עזריאלי

קרן אדליס

משרד החינוך

רשויות מקומיות

עמותה מפעילה:

עמותת דרכא