• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

על רקע הנתונים המדאיגים ביחס למצבן של משפחות חד הוריות בישראל, מחקר ההתכנות הראשון במסגרת המיזם יעסוק בצמצום העוני בקרב משפחות שבראשן הורה יחיד (בדרך כלל אם) המקבלות קצבת מזונות ממוסד לביטוח הלאומי – כ-17 אלף משפחות המהוות את הקבוצה החלשה ביותר באוכלוסייה זו.

כחלק מפתרון כולל, תכנית ההתערבות של הפרויקט תתמקד בהסרת חסמים להשתלבותן של הנשים בתעסוקה ובמיצוי והגדלת כושר ההשתכרות שלהן.

במטרה לקדם את תחום ההשקעות החברתיות בישראל, ואת נושא האג"ח החברתיות בפרט, מיזם משותף של קרן רש"י וארגוןSocial Finance Israel    (SFI) מבצע מחקרי התכנות לבחינת האפשרות של יישום המודל לטיפול במספר בעיות חברתיות ממוקדות.

 

מעבר ליצירת מענים חדשניים כשלעצמה, המיזם נועד גם לעודד כניסת משקיעים לתחום החברתי. SFI ילווה את פיתוחה והוצאתה לפועל של אגרת חוב חברתית בכל נושא שיימצא מתאים לכך במחקר ההתכנות.

אגרות חוב חברתיות

אגרות חוב חברתיות מהוות אמצעי להזרמת מימון לפיתוח או הרחבה של מענים אפקטיביים לבעיות חברתיות על בסיס העיקרון של "תשלום לפי הצלחה". הן מגייסות כספים ממשקיעים המעוניינים בתשואה חברתית לצד התשואה הכלכלית, כאשר השגת היעדים המדידים שנקבעו מתבטאת בחיסכון למדינה או לגוף ציבורי מוגדר, אשר אחראי להחזר ההשקעה לשותפים.

מודל אג"ח חברתית

אג"ח חברתיות: המודל

שותפים:

Social Finance Israel