• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

רבדים+

מעבר לכך, המיזם מבקש להפוך את בתי הספר לחלק מרשת תמיכה פדגוגית שתפעל יחד לייצר ידע, כלים ודרכי עבודה ותהווה "מעבדה" לניסויים חינוכיים, בשאיפה לפתח מודל הוליסטי אפקטיבי לקידום בתי ספר מוחלשים שניתן יהיה להטמיע במערכת החינוך.

 

יעדים:

  • פיתוח והעצמת הצוות הבית-ספרי כמוביל השינוי

  • ניהול בית הספר המבוסס על חזון, מנהיגות, אחריות וידע ארגוני

  • תרבות בית ספרית המעודדת הצלחה ואשר תופסת את בית הספר כארגון לומד

  •  הבטחת איכות ההוראה ואימוץ כלים ושיטות להוראה מותאמת אישית

  • מתן מענה לצרכי התלמידים בראייה הוליסטית ותוך איגום משאבים ותהליכי עבודה משותפים לצוות בית הספר, הורים וגורמים מטפלים בקהילה.

  • חיבור להורים, לקהילה ולסביבת בית הספר באופן סינרגטי המאפשר הרחבת מענים והזדמנויות

מיזם "רבדים+" נועד לחולל שינוי מהותי בבתי ספר "אדומים" כך שיצליחו להוביל חינוך יסודי במיטבו, ובעתיד יהוו דוגמה לחינוך המאפשר שוויון הזדמנויות לכל התלמידים. הוא מתבסס על הניסיון שצברנו במיזם רבדים ועל למידה מתכניות התערבות אחרות בישראל ומיוזמות חינוכיות מצליחות בארה"ב כמו בתי הספר של KIPP.

 

המודל שפותח על ידי קרן רש"י בשיתוף עמותת תפנית בחינוך פועל כמערך תמיכה פדגוגי המסייע לתהליך עומק של בניית הכוחות הפנימיים של בית הספר, שהם המפתח לשינוי בר קיימא.

 

מוקד פעילות המיזם הוא צוות בית הספר, ולכך מתווספים משאבים למתן מענה פרטני וקבוצתי לתלמידים בהיבט רגשי, חברתי ולימודי.

 

מנהלת וצוות ביה"ס זוכים להכשרה והנחייה על ידי מאמנת פדגוגית בית ספרית לשיפור תהליכי ההוראה וביסוס שגרות פדגוגיות, ניהוליות וארגוניות מיטביות. זאת במטרה לצייד אותם בכלים ויכולת שנשארים איתם להמשך הדרך ומשביחים את דפוסי העבודה והניהול. תחומי פעילות נוספים הם חיזוק שיתוף הפעולה עם ההורים והקהילה, וכן שיפור הסביבה הפיזית בחלק מבתי הספר ובהתאם לצרכים.

בין בתי הספר היסודיים בישראל קיימים פערים גדולים על רקע חברתי-כלכלי, אשר מתבטאים במשתנים רבים כגון: משאבים, מגוון המענים לתלמידים, טיב צוות ההוראה ועוד. לפערים אלה יש השלכות ישירות על הישגי התלמידים ועל יכולותיהם הרגשיות, החברתיות והקוגניטיביות. על פי נתוני משרד החינוך, כ-400 מתוך 2,000 בתי ספר במערכת החינוך היסודית, רובם בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, מוגדרים כתת-משיגים ("אדומים").

במציאות זו, עתידם של ילדים בפריפריה מוכתב פעמים רבות מראש.

אנו שותפים לתפיסה, שלאיכות החינוך וההוראה יש השפעה משמעותית על סיכויי ההצלחה של התלמידים. ככל שנקדים להעניק להם חינוך ברמה גבוהה, ההשפעה תגדל

המיזם בתמיכת ובשיתוף משרד החינוך

שותפים נוספים:

קרן Seed the Dream

קרן משפחת סמואלס

פדרציית יוסטון

קרן נעמי פראוור קדר 

קרן משפחת שטיינהרט

רשויות מקומיות

שותפים:

עמותת תפנית בחינוך

עמותה מפעילה:

בתי הספר במיזם בתש"ף

הצבי ישראל, קריית אתא

אורים, קריית ים

עלומים, קריית ים

דגניה, טירת הכרמל

קיבוץ גלויות, פתח תקווה

שפרינצק, קריית גת

אלון, שדרות    

אשלים, אופקים

מרחבים, מ"א מרחבים

המאוחד, ירוחם