• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מיזם נור

תכנית הפיילוט תפעל במודל יישובי, כאשר בכל יישוב יוקם מרכז ייעודי במסגרתו יינתנו מענים בתחומים בהם זוהו עיקר הצרכים והחסמים: מעמד אישי וחברתי, השכלה ותעסוקה. פעילות המרכז תשלב עבודה קבוצתית ופרטנית ותכלול בין השאר סדנאות העצמה וכישורי חיים, השלמת בגרויות והכנה למבחן הפסיכומטרי, הכוונה ללימודים, הכשרה מקצועית ועוד. המיזם יימשך ארבע שנים ויקיף 8 יישובים – 4 בשלב הראשון ו-4 נוספים החל בשנה השנייה, מתוך כוונה שהמודל יאומץ בסופו של דבר כחלק ממערך השירותים הקבוע של משרד הרווחה.

על רקע הפער הגדול בין מורכבות הבעיה וממדיה לבין היקף המענים הקיים, מיזם "נור" ('אור' בערבית) נועד לפתח מודל עבודה יישובי לקידום נערות ונשים בחברה הערבית (גילאי 16-25) החוות מצוקה חברתית, כלכלית או משפחתית וסובלות ממיעוט הזדמנויות, ועם זאת הן בעלות מוטיבציה לחולל שינוי מהותי בחייהן ולמצות את יכולותיהן ושאיפותיהן. מטרת המיזם היא להביא הן לצמצום מצבי הסיכון והמצוקה בקרב המשתתפות והן להעצמתן במגוון היבטים: מצב אישי ורגשי, השכלה, עצמאות כלכלית, מנהיגות ומעורבות חברתית.

נערות ונשים צעירות בחברה הערבית מתמודדות עם הצורך לגבש לעצמן זהות הנעה בין הקטבים של השתייכותן הלאומית-תרבותית והמגדרית, בחברה הנעה בין שמרנות ומסורת לבין מודרניות ופתיחות. הקשיים הייחודים שהן חוות כתוצאה מכך משתקפים בין השאר בהעדר כישורי חיים בסיסיים כמו רישיון נהיגה ושליטה בעברית ובאנגלית, נגישות נמוכה להשכלה גבוהה ולתעסוקה איכותית, ושיעור גבוה של נישואי בוסר.

שותפים:

משרד הרווחה

המוסד לביטוח לאומי

קרן באדר