• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

  מלגות "רקיע" לצעירים בסיכון  

מתוך כמיליון צעירים בישראל בגיל 18-26, כ-200,000 חיים במצבי סיכון, מצוקה ועוני. הם מתמודדים עם קשיים רבים ומגוונים מבחינת הרקע המשפחתי והחוסן הכלכלי, החברתי והרגשי שלהם, וכתוצאה מכך מבחינת יכולתם להשתלב בהשכלה ובתעסוקה.

תכנית מלגות רקיע הוקמה על מנת שצעירים אלה יצליחו לפרוץ את המחסומים העומדים מולם, לצמצם פערים ולהגיע לתעסוקה מיטבית, כשהיא מהווה עבורם מרחב של ליווי מותאם אישית בדרך לרכישת השכלה גבוהה. זהו מיזם משותף עם תכנית יתד – התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, מפעל הפיס והמוסדות האקדמיים.

התכנית מיועדת לצעירים וצעירות בעלי הכנסה נמוכה בלימודי תאר ראשון, אשר מופנים דרך עמותות המוכרות ביתד, עובדים סוציאליים בתכנית יתד או במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, וכן מהמוסדות האקדמיים.

למידע נוסף >>

 מלגות "משכילה" לאמהות יחידניות  

בישראל יש כ-170,000 משפחות חד הוריות, כאשר בראש 90% מהן עומדות נשים. אמהות יחידניות, במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, מתקשות לעיתים קרובות למצוא עבודה מתגמלת ויציבה עקב השכלה נמוכה, היעדר מקצוע, חוסר ניסיון תעסוקתי ועוד. כך, משפחה חד-הורית נמצאת בסיכון גבוה לחיות בעוני ותתקשה יותר להחלץ ממנו. דבר זה פוגע בחוסנה של המשפחה כולה וביכולתם העתידית של הילדים להשתלב בחברה כבוגרים מתפקדים ותורמים.

תכנית "משכילה" מכוונת לאפשר לאמהות יחידניות (ולהורים יחידניים בכלל) להתקדם ולשפר את מצבן באמצעות השכלה גבוהה. התכנית החלה בשנת 2006 ומחקרי הערכה בקרב הבוגרות מצביעים בבירור על הצלחתה ביצירת השינוי בהיבטים כלכליים, תעסוקתיים וחברתיים. זאת ועוד, משתתפות התכנית הופכות מעורבות יותר בחינוך הילדים ומשמשות מודל לחיקוי עבור משפחתן והסובבים אותן, בכלל זה אימהות יחידניות נוספות הבוחרות ללכת בעקבותיהן.

לאור הצלחתה, התכנית פועלת כיום כמיזם משותף עם משרד העבודה והרווחה לו שותפים גם המוסדות האקדמיים, ומושם בה דגש על קידום התפתחות מקצועית מיטבית, שיפור המצב התעסוקתי והעלאת רמת השכר של המשתתפות. בסיום תקופת המיזם תעבור התכנית לאחריות המשרד ותשולב במערך המענים למשפחות חד הוריות.

למידע נוסף >>

תכנית מלגות קציר

לוגו מלגות קציר

תכנית מלגות קציר פועלת לקדם נגישות להשכלה גבוהה כמפתח למוביליות חברתית, וזאת באמצעות מסלולי מלגות ללימודי תואר ראשון. התכנית מתמקדת בקבוצות אוכלוסייה כדוגמת אמהות יחידניות וצעירים בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי, שכדי להגיע ללימודים אקדמיים הם נדרשים להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים.

בכל התכניות הפועלות במסגרת מלגות קציר מיושמת גישה ייחודית המעניקה למשתתפים מעטפת ליווי וסיוע בזמן אמת מתחילת הלימודים ועד לקבלת התואר. בנוסף למלגת שכר לימוד ומלגת קיום, הם זוכים לתמיכה לימודית, רגשית ואף חומרית לפי הצורך, וכן לתכנית העשרה אישית וקבוצתית מגוונת. הודות לכך, אחוז הנשירה של מלגאי קציר נמוך משמעותית מזה של סטודנטים אחרים מרקע דומה והם מסיימים את הלימודים בהצלחה בשיעור גבוה יותר.

תכנית מלגות קציר עובדת בשיתוף פעולה עם כ-25 מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ, דבר הנותן לסטודנטים אפשרויות רבות בבחירת תחום ומוסד הלימודים.

שותפים:

משרד העבודה והרווחה

מפעל הפיס

מוסדות להשכלה גבוהה