• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

לאור הצלחתה המוכחת של תכנית משכילה, חבר משרד העבודה והרווחה לקרן רש"י במיזם משותף שבמרכזו הרחבת התכנית תוך התמקדות בקידום התפתחות מקצועית מיטבית, שיפור המצב התעסוקתי והעלאת רמת השכר של המשתתפות. למיזם שותפים גם המוסדות האקדמיים, ובמסגרתו יינתן סיוע לכ-270 סטודנטיות בשנה למשך 4 שנים. בסיום תקופת המיזם תעבור התכנית לאחריות המשרד ותשולב במערך המענים למשפחות חד הוריות המכוונים להקטין את תלותן בשירותי הרווחה ולפתוח הזדמנויות למוביליות חברתית-כלכלית עבור ההורים והילדים כאחד.

הגשת בקשה למילגה: קרן מלגות קציר >>

הגישה הייחודית של מלגות קציר מעניקה לסטודנטיות ולסטודנטים מעטפת רחבה של ליווי וסיוע לאורך כל תקופת הלימודים. בנוסף למלגת שכר לימוד ומלגת קיום, הם זוכים לתמיכה לימודית, רגשית ואף חומרית לפי הצורך.

 

משתתפות תכנית "משכילה" מעידות כי היא תרמה במידה רבה להחלטתן לצאת ללימודים, וכי בלעדיה היו עלולות לנשור בסבירות גבוהה. זאת ועוד, מחקר הערכה של התכנית מצא ש-66% מן הבוגרות מרוויחות שכר חודשי גבוה מ-5,000 ₪, לעומת 35% בלבד לפני תחילת הלימודים. כ-60% מהבוגרות דיווחו כי שכרן כיום גבוה מזה של חברותיהן שלא למדו באקדמיה.

קרן מלגות קציר - תכנית משכילה

נשים העומדות בראש משפחות חד הוריות, במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, נתקלות בחסמים בשוק העבודה עקב השכלה נמוכה, היעדר מקצוע, חוסר ניסיון תעסוקתי ועוד. דבר זה פוגע בחוסנה של המשפחה כולה וביכולתם העתידית של הילדים להשתלב בחברה כבוגרים מתפקדים ותורמים.  

 

תכנית "משכילה" החלה כחלק ממלגות קציר של קרן רש"י במטרה לאפשר להורים יחידניים (90% מתוכם נשים) להתקדם ולשפר את מצבם החברתי-כלכלי באמצעות רכישת השכלה גבוהה מוכוונת תעסוקה.

משכילה.jpg

למידע נוסף על התכנית >>

שותפים:

משרד העבודה והרווחה

מוסדות להשכלה גבוהה