• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

תכנית משכילה מיועדת הן לנשים והן לגברים שהם הורים יחידניים. הסטודנטיות בוחרות את מסלול הלימודים ואת המוסד בו ילמדו, מתוך למעלה מ-20 מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. לאחר השנה הראשונה למיזם המשותף, הישגיהן של 17% מהמשתתפות זיכו אותן בהצטיינות אקדמית, בעוד שיעור הנשירה נמוך מאד ועומד על פחות מ-4%.

 

במסגרת מלגות קציר פועלות גם תכניות נוספות לאוכלוסיות ללא עורף משפחתי. בכולן מיושמת גישה ייחודית המעניקה לסטודנטיות ולסטודנטים מעטפת רחבה של ליווי וסיוע בזמן אמת לאורך כל תקופת הלימודים. בנוסף למלגת שכר לימוד ומלגת קיום, הם זוכים לתמיכה לימודית, רגשית ואף חומרית לפי הצורך, וכן לתכנית העשרה אישית וקבוצתית מגוונת.

במחקר הערכה של התכנית העידו המשתתפות כי היא תרמה במידה רבה להחלטתן לצאת ללימודים, וכי בלעדיה היו עלולות לנשור בסבירות גבוהה. כמו כן, 66% מן הבוגרות משתכרות יותר מ-5,000 ₪ לחודש לעומת 35% בלבד לפני תחילת הלימודים, וכ-60% דיווחו כי שכרן גבוה מזה של חברותיהן שלא למדו באקדמיה.

 

לאור ההצלחה המוכחת, משרד העבודה והרווחה וקרן רש"י יצאו במיזם משותף להרחבת תכנית משכילה תוך התמקדות בקידום התפתחות מקצועית מיטבית, שיפור המצב התעסוקתי והעלאת רמת השכר של המשתתפות. למיזם שותפים גם המוסדות האקדמיים, ובמסגרתו יינתן סיוע לכ-270 סטודנטיות בשנה למשך 4 שנים. בסיום תקופת המיזם תעבור התכנית לאחריות המשרד ותשולב במערך המענים למשפחות חד הוריות המכוונים להקטין את תלותן בשירותי הרווחה וליצור הזדמנויות למוביליות חברתית-כלכלית עבור ההורים והילדים כאחד.

מלגות קציר - תכנית משכילה

נשים רבות העומדות בראש משפחות חד הוריות, במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, נתקלות בחסמים בשוק העבודה עקב השכלה נמוכה, היעדר מקצוע, חוסר ניסיון תעסוקתי ועוד. דבר זה פוגע בחוסנה של המשפחה כולה וביכולתם העתידית של הילדים להשתלב בחברה כבוגרים מתפקדים ותורמים.  

 

תכנית "משכילה" החלה כחלק ממלגות קציר של קרן רש"י במטרה לאפשר להורים יחידניים (90% מתוכם נשים) להתקדם ולשפר את מצבם החברתי-כלכלי באמצעות רכישת השכלה גבוהה מוכוונת תעסוקה.

משכילה.jpg

למידע נוסף על התכנית >>

שותפים:

משרד העבודה והרווחה

מוסדות להשכלה גבוהה