• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
logo new.jpg
באנר - עברית.jpg

"הקפיצה החברתית" היא מהלך ציבורי שקרן רש"י לקחה על עצמה להוביל במטרה להעלות לראש סדר היום הלאומי את נושא המוביליות החברתית והצורך לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

אחד מנושאי הליבה המרכזיים של מתווה הקפיצה החברתית, בו אנו מתמקדים בשלב הראשון, הוא לקיחת אחריות כוללת של המדינה על מסגרות החינוך והטיפול בגיל הרך. אנחנו מאמינים כי צמצום פערים חברתיים צריך להתחיל במדיניות לאומית הנותנת הזדמנות שווה כבר מגיל לידה באמצעות נגישות לחינוך ציבורי איכותי, מפוקח ומסובסד בגיל הרך לכל ילדי ישראל.

אי השוויון בישראל מתחיל כבר בלידה

082a.jpg

ישראל חלשה במימוש פוטנציאל ההון האנושי

דו"ח המוביליות החדש שפרסם הפורום הכלכלי העולמי מאפשר לבחון את מידת מימוש פוטנציאל ההון האנושי של ישראל, שיקבע את היכולת שלנו להתחרות במדינות אחרות בעוד 15-20 שנה.

נקודות החולשה שהד"ח מזהה צריכות לשמש כבסיס ליצירת שינוי תוך שיתוף פעולה בין הממשלה למגזר השלישי, כותב עמרי זגן, סמנכ"ל מו"פ בקרן רש"י, במאמר דעה ב-TheMarker.

חץ לבן לעברית.png