• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

הנוסחה לכאורה פשוטה: כדי ליצור הזדמנויות פתיחה דומות לכל הילדים יש להשקיע בחינוך איכותי בגיל המעצב שישפיע על כל מסלול חייהם בעתיד. אבל דווקא בגיל זה לא קיים בישראל מערך הנותן מענה לכלל הילדים. שיעור הפעוטות הנמצאים במסגרות מפוקחות וגובה המימון הציבורי לחינוך בגיל הרך בישראל הם מהנמוכים בעולם המערבי.

הגיל הרך הוא תקופת חיים קריטית בהתפתחותם של ילדים. לאיכות החינוך בגיל זה יש חשיבות מכרעת להתפתחות מיטבית מכל הבחינות – רגשית, קוגניטיבית, מוטורית ועוד. זהו גם השלב בו מתחילים להיווצר הפערים החברתיים, וללא מענה הולם הם רק ילכו ויתרחבו.

אנחנו מאמינים שהמציאות הזאת חייבת להשתנות!

בשנים האחרונות נעשו מהלכים לשיפור המצב, כמו הקמת המועצה לגיל הרך, חוק הפיקוח על מעונות היום, תכנית הפיילוט "מסגרות תחילה" ועוד. אלה צעדים מבורכים וחשובים המעידים על כך שהנושא נמצא על סדר היום הציבורי, אך אין בהם די.

קרן רש"י גיבשה בסיוע מומחים לגיל הרך מתווה מדיניות להרחבת אחריות המדינה על מסגרות החינוך והטיפול מלידה עד גיל שלוש. זהו שלב ראשון ביוזמת "הקפיצה החברתית" – מהלך ציבורי שהקרן לקחה על עצמה להוביל במטרה להעלות לראש סדר היום הלאומי את נושא המוביליות החברתית והצורך לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

הצטרפו אלינו!

עיקרי ההמלצות

חינוך ציבורי איכותי, מפוקח ומסובסד בגיל הרך

סבסוד דיפרנציאלי בהתאם למצבה הכלכלי-חברתי של המשפחה

יישום חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות, כולל קביעת התקנות הנדרשות והקצאת משאבים לפיקוח

אימוץ מסמך הסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות (2009) בנוגע להכשרת מטפלות-מחנכות, הדרכה והשתלמויות, היחס המספרי של ילדים לכל מטפלת, תנאי ההעסקה ועוד