• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

היישוב במרכז

המיזם בקרית מלאכי ואשקלון פועל על פי הגישה של קולקטיב אימפקט (Collective Impact) - אסטרטגיה לפתרון בעיות חברתיות מורכבות המתבססת על יצירת מסגרת לפעילות מתואמת של גופים ממגזרים שונים תוך הגדרה משותפת של המשימה, היעדים ומדדי ההצלחה.

את המיזם מובילה מנהלת יישובית המורכבת מנציגי הרשות המקומית, התושבים, ממשלה, ארגוני החברה האזרחית, קרנות פילנתרופיות וחברות עסקיות. המנהלת מגדירה על בסיס נתונים, מחקר ושיתוף ציבור את תחומי המיקוד כדי לקדם מוביליות חברתית ברצף מלידה לתעסוקה. בהמשך נקבע יעד יישובי בכל תחום ונבנית תכנית עבודה קולקטיבית אחת למימוש היעדים המשותפים באמצעות כלל ההשקעות.

 

לאחר שלוש שנים של למידה ויישום בקריית מלאכי ואשקלון, נרשמו תוצאות מעודדות בהטמעת שינויים מערכתיים ופותח מודל עבודה המאפשר ליישם את אסטרטגית ההשקעה בהיקף נרחב יותר כדי להגדיל את מעגל ההשפעה. השלב הבא של כניסה ליישובים נוספים בפריפריה - בית שאן, ירכא, נצרת עילית, אופקים ושדרות - נעשה במקביל לביסוס הקיימות של המודל ביישובי הפיילוט.

מיזם חדשני זה מציב את הרשות המקומית והתושבים במרכז, מקיף את כלל הקהילה במקום קבוצת יעד ספציפית, ומעביר את הדגש מהתערבויות נקודתיות ומוגבלות בזמן לחיזוק ארוך-טווח של התשתיות החברתיות ביישוב והעצמת המנהיגות המקומית.

 

מטרתו המרכזית של המיזם היא ללוות את היישוב בתהליך של ביסוס כושר הניהול העצמי, כך שיוכל לפעול לקידום מוביליות חברתית ומתן ההזדמנויות לתושב באופן בר-קיימא. עקרונות היסוד שלו הם:

  • מעורבות של כל בעלי העניין בהגדרת יעדים אסטרטגיים משותפים

  • סנכרון, תיאום ואיגום ידע ומשאבים בין הגופים השונים הפועלים במרחב המקומי

  • מיפוי מקיף ושימוש בנתונים ככלי מרכזי לתכנון והשקעה

  • שיתוף הציבור הרחב וארגוני קהילה בקבלת ההחלטות

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני ישראל הוא עומק הפערים החברתיים ואי-השוויון, והעובדה כי המקום בו גדל הילד עדיין קובע במידה רבה את ההזדמנויות הפתוחות בפניו להתקדם ולהגיע למימוש עצמי. זאת למרות השקעות גדולות, הן של הממשלה והן של גופים פילנתרופיים, במיזמים שנועדו להקטין פערים ולהגדיל מוביליות חברתית.

 

לאור זאת הציבה קרן רש"י לעצמה את המשימה של פיתוח ויישום גישה חדשה המתמקדת ביישוב כמפתח להרחבת המוביליות החברתית לכלל התושבים וכמנוע ליצירת שינוי ברמה הלאומית.

שותפים:

קרן משפחת טאובר

גזית-גלוב ישראל

רשויות מקומיות

גוף מפעיל:

עמותת תפנית בחינוך

Screenshot_יוזמת היישוב במרכז.jpg