• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

פילנתרופיה יזמית

בדרך זו אנו יוצרים "חממה" לבחינת ההתכנות והאפקטיביות של מענים חדשניים, וכאשר אלה הוכחו אנחנו פועלים להרחבתם ולביסוסם בשיתוף עם הממשלה.

 

פעם אחר פעם, הקרן בסיוע שותפים פילנתרופיים נוספים הוכיחה את יכולתה לחולל יוזמות חברתיות ולפתח אותן לתכניות ולשירותים המגדירים סטנדרטים חדשים בתחומם.

  • זיהוי ואפיון של צרכים חברתיים דוחקים

  • עיצוב המענה: מודל הפעלה מפורט לתכנית או תכנון פיזי למבנה

  • מתן מימון ראשוני וגיוס שותפים לתכנית פיילוט

  • ביצוע התכנית תוך בקרה והערכה

על מנת להשיג השפעה משמעותית וארוכת טווח, קרן רש"י מיישמת את עקרונות הפילנתרופיה היזמית, המאמצת תפיסות ושיטות ניהול מן העולם העסקי כדי להגיע ליעדים חברתיים.

 

הגישה שפיתחנו מתבססת על לקיחת אחריות למעגל החיים השלם של הפרויקט, מרעיון התחלתי ועד לביצוע והערכה: