• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מחקרי הערכה:

תכניות לחיזוק לימודי מדעים וטכנולוגיה

יוזמת "חמש פי שתיים" - הרצאות מהנדסים בבתי ספר

תרומת ההרצאות לתלמידים

במסגרת יוזמת 5 פי 2, המכוונת להכפיל את מספר התלמידים המסיימים בגרות ברמת 5 יח"ל במתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, פועלת תכנית בה מגיעים לבתי הספר מהנדסים מחברות היי-טק ומעבירים לתלמידי כיתות ט'-י' הרצאות המיועדות לחשוף אותם לעולם זה. משתתפי התכנית הם תלמידים בכיתות מדעיות הזוכים לתגבור בתחומי המדעים והטכנולוגיה החל מכיתה ז', ומטרת ההרצאות היא להגביר את המוטיבציה ותחושת המסוגלות שלהם להמשיך ללמוד מקצועות אלה בתיכון.

 

במחקר הערכה שבחן את הפעלת התכנית בשנת תשע"ה הועברו שאלונים ל-1,380 תלמידים מ-33 בתי ספר ו-100 מורים מ-95 בתי ספר. מניתוח השאלונים עולה כי התכנית עונה על צורך ממשי ומחזקת את המוטיבציה של התלמידים להשקיע ולהתמיד במסלול המדעי. שיעור גבוה מבין התלמידים הביעו בעקבות ההרצאה רצון לעבוד בתחום ההיי-טק בעתיד, והבינו כי כדאי להם להשקיע לשם כך בלימודים במגמות מדעיות וטכנולוגיות בתיכון. ההרצאות תרמו לחיזוק תחושת המסוגלות של התלמידים, והתכנים היו מותאמים ורלוונטיים לעולמם של בני הנוער. 
לקריאת תקציר המחקר >>

חיזוק לימודי STEM באילת וחבל אילות

ביצוע עבודות חקר: תרומת התכנית לפי תפיסת התלמידים

(בסולם של 1-7)

הפרויקט נועד לפתח תשתית של ידע והון אנושי בתחומי המדע והטכנולוגיה באזור אילת, הנשען כיום מבחינה כלכלית בעיקר על תיירות וחקלאות; זאת באמצעות השבחת ההוראה בבתי הספר והנגשת תשתיות ותכניות מדעיות וטכנולוגיות, עידוד הבחירה במגמות אלה וטיפוח מצוינות בקרב תלמידים.

 

מחקר הערכה בחן את כל התכניות שפעלו כחלק מהפרויקט בשנת הפיילוט (תשע"ה), ביניהן חניכה של תלמידי תיכון בבתי הספר ע"י סטודנטים, כתיבת עבודות חקר לבגרות באחד ממקצועות ה-STEM, מנהיגות מדעית - "תנועת נוער" במסגרתה תלמידים מצטיינים במדעים בחטיבה העליונה מדריכים תלמידי בתי ספר יסודי, ועוד.

 

המחקר העלה בין השאר כי נוכחות הסטודנטים החונכים בכיתות הקלה את העומס על המורים ותרמה לשיפור הישגים לימודיים; תלמידים שביצעו עבודות חקר דיווחו על עליה במוטיבציה ובתחושת המסוגלות ללימודים אקדמיים; שביעות רצון גבוהה נרשמה גם בקרב תלמידי חטיבת הביניים שהשתתפו במחנה קיץ בזיקה מדעית שכלל פעילות שיא לסיכום השנה והכנה לשנה הבאה.

לקריאת תקציר המחקר >>