• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

חיזוק מערכת החינוך

תומכות בלימודי מדעים וטכנולוגיה וחושפות נערים ונערות בעלי פוטנציאל גבוה לאקדמיה. זאת במקביל לקידום תלמידים תת-משיגים לקראת בגרות ומניעת נשירתם מבית הספר.

מתוך הכרה בפערים הגדולים הקיימים במערכת החינוך, אנו פועלים להעצמת בתי הספר בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. תכניות הקרן מסייעות לילדים להפיק את המירב מיום לימודים ארוך,