• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

תכנית התחדשות 

מקווה ישראל

מרכז מדעים שייבנה במרכז הקמפוס ישרת את כל תלמידי מקווה ישראל וגם תלמידים מן הסביבה הקרובה.

 

מרכיב מרכזי נוסף של התכנית עוסק בשיקום המתחם ההיסטורי המגלם את מורשת מקווה ישראל ופיתוחו ליצירת מוקד משיכה בעל ערך חינוכי- תרבותי למבקרים מישראל ומחו”ל. "בית המתמחים", אחד המבנים במתחם, כבר שופץ ומשמש כמרכז לכלל הפעילות החינוכית של כי"ח, וכך נסגר מעגל בן 140 שנה ויותר.

קרן רש”י, שהיא היא בעלת זיקה היסטורית חזקה למקווה ישראל, יזמה יחד עם כי"ח תכנית התחדשות מקיפה שמטרתה לחזק את מקווה ישראל כמוסד חינוכי מוביל, ולבנות את עתידו תוך שימור המיטב שבעבר.

 

כיום פועלים בכפר שלושה בתי ספר תיכוניים – שניים ממלכתיים (כללי ודתי) ובית ספר ייחודי צרפתי-ישראלי – בהם מתחנכים כ-1,200 בני נוער, מתוכם 240 תלמידי פנימייה. במסגרת תכנית ההתחדשות מוקמת קריית חינוך חדשה שתאפשר צמיחה של בתי הספר ותעודד את שיתוף הפעולה ואיגום המשאבים ביניהם.

מקווה ישראל נוסד בשנת 1870 על ידי אליאנס-כי”ח (כל ישראל חברים) כבית הספר החקלאי הראשון בארץ, ומילא תפקיד חשוב במפעל ההתיישבות הציוני ובהקמתה של מדינת ישראל. אבל עם השנים נוצר צורך להגדיר מחדש את מוקדי פעילותו המסורתיים ולהתאימם לסביבה המשתנה, בין השאר כדי להתמודד עם הקיצוץ בתקציבים ציבוריים והירידה במספר התלמידים.

שותפים:

אליאנס-כי"ח

קרן מיראז' ישראל

ידידי אליאנס בצפון קליפורניה

אגודת צבע

 

משרד החינוך

משרד האוצר

משרד ראש הממשלה

המועצה לשימור אתרים