• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

תכנית הזנה במוסדות חינוך

כאשר משרד החינוך השיק בשנת תשע"ג תכנית חדשה להארכת יום הלימודים לילדים בגילאי 3-9 (ציל"ה) על בסיס המלצותיה של ועדת טרכטנברג, עמותת תפנית בחינוך לקחה על עצמה את האתגר של אספקת ארוחת צהריים לכל הילדים הנכללים בתכנית כדי לאפשר את הפעלתה. במאמץ ממוקד של צוות העמותה הוכפל תוך זמן קצר מספר הארוחות המוגשות לתלמידים ל-320,000 ביום.

משנת 2006 פועלת התכנית על בסיס מכרז של משרד החינוך, כאשר עמותת תפנית בחינוך שימשה כנותן השירות עד סוף תשע"ד. עיקר המימון מגיע מתקציבי המשרד והרשויות המקומיות, אך אנו המשכנו לפעול להעשרת התכנית בתכנים חינוכיים המתמקדים בתזונה נכונה ואורח חיים בריא.

 

הודות ליכולות המקצועיות והארגוניות של העמותה, היא התבקשה לספק ארוחות בתכניות ממשלתיות נוספות, כגון מיל”ת ופעילות קיץ לילדים בסיכון.

קרן רש”י מילאה תפקיד מרכזי בייזום תכנית ההזנה הלאומית, מתוך התפיסה הרואה במתן ארוחת צהריים מזינה מרכיב חיוני בתכניות להארכת יום הלימודים, במיוחד אלה המיועדות לילדים ממשפחות מעוטות הכנסה. התכנית יצאה לדרך בשנת 2004 בזכות תמיכת הקרן, שהתגייסה גם להבטיח את המשכיותה באמצעות חקיקה.

שותפים:

משרד החינוך

רשויות מקומיות

עמותה מפעילה:

עמותת תפנית בחינוך (עד 2014)