• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

התערבות עירונית

בתחום הבריאות

בהמשך נפתחה במסגרת המיזם מרפאה לבריאות השן, המשרתת ילדים שמשפחותיהם מתקשות לממן את הטיפולים היקרים.

 

נושא מרכזי נוסף בו עוסקת התכנית הוא קידום אורח חיים בריא, באמצעות מגוון פעילויות בקרב ילדים ובוגרים כאחד. בין השאר הוקמה קבוצת ספורט לנשים, והחלה לפעול קבוצת רכיבה על אופניים דו-מושביים בה אחד הרוכבים בכל זוג הוא לקוי ראייה. כמו כן נהנים כל תושבי העיר מימי ספורט, הרצאות וסדנאות להגברת המודעות לנושאים הקשורים לבריאות.

תכנית הפיילוט פועלת בירוחם, בה קיימת כבר התערבות רחבה של הקרן בתחומי החינוך והרווחה. התכנית מיושמת תוך שיתוף פעולה הדוק עם המועצה המקומית וזוכה לתמיכת קופות החולים ומשרד הבריאות.

 

כשלב ראשון ברצף השירותים התחלנו בנושא החיוני ביותר – הקמת מוקד רפואה לילי המאפשר לתושבי העיר לקבל טיפול רפואי דחוף גם לאחר שעות הפעילות של מרפאות קופות החולים; זאת לאחר שנים רבות בהן נאלצו לנסוע לבאר שבע על מנת לזכות בטיפול הולם בשעות הלילה.

קידום אורח חיים בריא ופעיל יחד עם נגישות לשירות רפואי לכלל התושבים מהווה מרכיב חשוב של איכות החיים בעיר ותנאי לצמיחתה. הנחה זו עומדת ביסוד יוזמה משותפת של קרן רש"י ופארמאדום, ארגון רוקחים יהודיים בצרפת, המתמקדת בפיתוח מודל ליצירת רצף שירותים עירוני בתחום הבריאות.

שותפים:

פארמאדום

מועצה מקומית ירוחם

משרד הבריאות

שירותי בריאות כללית

גוף מפעיל:

עיריית ירוחם