• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

יכולות "מקצוע חסם" לבגרות

תוך שמירה על שיעורי הצלחה גבוהים: למעלה מ-90% מן המשתתפים עוברים את הבחינה במקצוע החסם.

 

זאת ועוד, לאחר שבנו סגל של מורים ורכזים בעלי הכשרה ונסיון ביישום עקרונות השיטה, רבים מבתי הספר ממשיכים להפעיל את התכנית באופן עצמאי ובעזרת משאביהם הקיימים, תוך הכוונה מקצועית של מנחי התכנית.

בדומה לתכנית "סטארט", גם תכנית "מקצוע חסם" מיישמת את שיטת הלמידה המואצת, אבל מתמקדת כל פעם במקצוע אחד הנלמד במשך כסמסטר טרם הבחינה. הלימודים מתקיימים בעיקר לאחר שעות בית הספר ובימי "מרתון" מרוכזים מחוץ לו. המורים הם מצוות ביה"ס שעברו הכשרה ייעודית לתכנית.

 

מאז תחילת התכנית בשנת תשס"א גדל היקפה מ-80 תלמידים ל-1,500 ומ-4 בתי ספר ל-50,

התכנית פועלת בבתי ספר תיכוניים בפריפריה בשיתוף עם משרד החינוך ומיועדת לתלמידים שלפי חוות הדעת של מוריהם צפויים להכשל (או שכבר נכשלו) בבחינת הבגרות במקצוע אחד או שניים. הצלחה בבחינה במקצוע זה תסיר את המכשול האחרון העומד בדרכם לקבלת תעודת בגרות, שהיא תנאי ללימודים אקדמיים.

שותפים:

צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה

קרן גלנקור

ד"ר סטיב סולומון

קרן רוזלינד וארתור גילברט

קרן גולדברג

קרן בן ואסתר רוזנבלום

משרד החינוך

רשויות מקומיות

רשתות בתי ספר

שותפים אנונימיים

עמותה מפעילה:

עמותת יכולות