• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

נושמים לרווחה

המיזם החל באפריל 2015 הוא מקיף כ-3,200 משפחות מקרב מטופלי המחלקות לשירותים חברתיים ב-108 יישובים ברחבי הארץ. עם סיום הפיילוט בתחילת 2019 לקח משרד הרווחה אחריות מלאה להפעלתו והרחבתו לתכנית כלל-ארצית.

 

במקביל, פועלים ביישובי התכנית "מרכזי עוצמה" – מרכזי סיוע המתמקדים במתן מענים משלימים למשתתפי התכנית כמו גם לכ-13,500 אנשים נוספים החיים במצוקה כלכלית. מענים אלה כוללים סדנאות ועבודה קבוצתית ופרטנית בנושאים כגון הכנה לתעסוקה, מיצוי זכויות, יעוץ כלכלי ועוד.

תכנית "נושמים לרווחה" שיזם משרד הרווחה בשיתוף עם קרן רש"י וג'וינט ישראל חותרת לשנות מן היסוד את טיפולם של שירותי הרווחה בנושא העוני. הגישה הייחודית של המיזם מתייחסת למשפחה כיחידה שלמה, ולא רק להורים, לילדים, למצב הכספי או לתעסוקה בפני עצמם. עובד סוציאלי ומלווה אישי בונים יחד עם כל משפחה תכנית התערבות הלוקחת בחשבון את כל ההיבטים של חייה – התנהלות כלכלית, עבודה, חינוך, בריאות, יחסי הורים-ילדים ועוד. גישה כוללנית זאת מעניקה למשפחות כלים והכוונה שיאפשרו להן למזער את התלות בשירותי הרווחה ולצאת לעצמאות.

עוני הוא תופעה חברתית רבת פנים ובעלת השלכות קשות על הפרט, המשפחה, הקהילה והחברה כולה; הטיפול בו ובמצוקות הנלוות אליו הוא מורכב ורב-ממדי. יש הרבה דרכים וגורמים העלולים להוביל להתדרדרות לעוני, אבל ההיחלצות ממנו ושבירת שרשרת המצוקה הבין-דורית כרוכים בקשיים עצומים. במקרים רבים, מה שמונע ממשפחות החיות בעוני לשפר את מצבן הוא העדר הנגישות למשאבים קריטיים. גם אם הן בעלות מוטיבציה גבוהה לחולל שינוי בחייהן, חסרים להן הכלים הדרושים לכך.

שותפים:

משרד הרווחה

ג'וינט ישראל

עמותה מפעילה:

עמותת יעדים לצפון

עמותת יחדיו

העמותה לתפנית בחינוך