• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

פיתוח מענים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

בדרך זו  אנו מאפשרים להם לחיות בכבוד ובתחושת ערך עצמי כשהם משולבים בקהילה ומקיימים אורח חיים עצמאי ככל הניתן.

פעילות הקרן מתמקדת בהקמה והפעלה של מסגרות שיקום, תעסוקה ודיור לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, נפשיות או שכליות.