• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מרכזי טיפול לילדים נפגעי תקיפה מינית

מחקר הערכה שליווה את המיזם מראשיתו בחן את תפקוד המרכזים בהיבטים שונים – איכות השירות, פיתוח הצוות, הקשר עם הקהילה ועוד, וכמובן באיזו מידה הביא הטיפול לשיפור במצבם של הפונים.

 

נמצא כי 80% מן המטופלים הראו שיפור או שיפור ניכר, ורק אצל 6% חלה הרעה כלשהי. בנוסף, הוכח כי לטיפול במרכזים יש יתרון מובהק על פני השיטה הקודמת, בה הפנו מחלקות הרווחה את נפגעי התקיפה למטפלים עצמאיים.

בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה פיתחנו מודל ייחודי של מרכז אזורי בו פועלת יחידה טיפולית גדולה עם שלוחות בישובים סמוכים. בהמשך אומץ המודל על ידי המשרד כבסיס למענה כלל-ארצי לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית.

 

בעת העברתו לאחריות המדינה בתחילת 2014 כלל המיזם 12 מרכזים אזוריים (ארבעה מהם מופעלים על ידי עמותות חברות של הקרן) ולהם 35 שלוחות; בשנים הקרובות מתוכננים לקום עשרה מרכזים נוספים שישלימו את הפריסה הארצית.

המיזם לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית החל בשנת 2007 במסגרת שותפות בין משרד הרווחה, קרן רש”י והמוסד לביטוח לאומי - הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון. מטרת המיזם המשותף היתה להקים רשת ארצית של מרכזים שיעסקו בטיפול בילדים ובמשפחותיהם ויערכו פעילויות חינוך, הסברה והכשרה בקהילה ובקרב אנשי מקצוע.

פריסת מרכזי הטיפול ברחבי הארץ:

  • בצפון - צפת, כרמיאל, נצרת, עפולה, חיפה, חדרה

  • במרכז - ירושלים, נתניה, בני ברק, לוד, ראשון לציון

  • בדרום: קרית מלאכי, באר שבע

 

כל מרכז נותן שירות לערים וליישובים בסביבתו.

  • השירות ניתן ללא תשלום

  • הפנייה לטיפול נעשית באמצעות עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית

  • מידע נוסף באתר משרד הרווחה >>

שותפים:

משרד הרווחה

המוסד לביטוח לאומי

עמותה מפעילה:

עמותת יחדיו

עמותת יעדים לצפון